Bejelentkezés

*
*
Ha elfelejtette a jelszavát, ide kattinva kérhet újat.
Mégse

Regisztráció

*
*
Kérjük olyan e-mail címet adjon meg, amit valóban használ, mert ide fogjuk küldeni a visszaigazolást a rendeléseiről.
*
*
Belépés Facebook fiókkal
Regisztrált már nálunk? Ha igen, ide kattintva bejelentkezhet!
Mégse

Garanciális feltételek

Jótállási feltételek


Vásárlás napja:


Termék adatai:


Szolgáltató/eladó/gyártó adatai: Grav Ékszer Korlátolt Felelősségű Társaság ; székhelye 9400 Sopron, Várkerület 6.cégjegyzékszáma : 08-09-020022, nyilvántartó szervezet :Győri Törvényszék Cégbírósága, adószáma : 22709161-2-08 e-mail: info@grav.hu telefonszám: +36 30 433 9374


Jótállás


Az Ön által vásárolt óra/ ékszer kifogástalan minőségű és mielőtt elküldtük Önnek, gondosan átvizsgáltuk.
A minőség megőrzése érdekében felhívjuk szíves figyelmét a rendeltetésszerinti használatra, melyet ezen weboldal alján az Ékszerápolás pontban olvashat el.


Az órákat ékszereket felöltözés után utolsóként rakjuk magunkra. A legtöbb ékszerben aludni, házimunkát végezni, nem szabad. Az ékszerek és órák egymás melletti viselése felületi kopást okozhat, amire garanciát vállalni nem tudunk.
Ütéstől, külsőbehatásoktól, vegyszerektől, kémiai anyagoktól, parfümtől, uszodavíz, mosószerek, testápolók óvni kell az órákat és ékszereket is.


Amennyiben mégis bármi történne a tőlünk vásárolt órákkal, ékszerekkel, kérjük forduljon hozzánk, a lehetőségeinken belül segítségére leszünk, hogy megnyugtató megoldást találjunk.


1. Óráinkra és ékszereinkre a törvény által meghatározott jótállást, illetve jótállási időt vállaljuk, kivéve, ha a termék melletti leírásban ettől eltérünk.
A garanciális javításokat a szakszervízek bevonásával végezzük el.


A jótállás időtartama:


a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,


b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,


c) 250 000 forint eladási ár felett három év.


E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.


A jótállási határidő a termék fogyasztó részére történő átadása napjával kezdődik.


2. A fogyasztó a termék hibája esetén


a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérelmet; vagy

b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, - a (c) bekezdés szerinti kivétellel - a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a (d) bekezdés szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.


c) Fogyasztó és Szolgáltató közötti - ingó dolognak minősülő áru adásvételére, - kötött szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a kötelezett költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.


Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.


A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.


A Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.


3. A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni.


Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.


A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.


4. A nem rendeltetésszerű használatból fakadó hibát jótállás keretében a Szolgáltató nem köteles elvégezni.

 

5. Óráinkat és ékszereinket parfümtől, krémektől, gyógyvíztől és minden más vegyszertől óvni kell. Az erős napsugárzás általi felhevülés az órák szerkezetét tönkre tehetik. Lefekvés előtt az ékszereket le kell venni, azért, hogy ne sérüljenek.

Óraelemekre jótállást nem tudunk vállalni.

Ékszereink a hatályos magyar törvények szerint a megfelelő súlykategóriában fémjelzést tartalmaznak. A fémjelzés nem tekinthető hibának.


6. Ha a jótállási nyilatkozatban foglalt feltételek a fogyasztóra nézve kevésbé kedvezőek, mint a kapcsolódó reklámok szerinti feltételek, akkor a Szolgáltató a kapcsolódó reklámokban foglalt jótállásra vonatkozó feltételek szerint felel a hibás teljesítésért, kivéve, ha a szerződés megkötése előtt a kapcsolódó reklámokat a jótállási nyilatkozatban foglalt feltétellel azonos vagy hasonló tartalommal helyesbítették.


7. Kicserélés vagy elállás esetén a Fogyasztó nem köteles a dolognak azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.


8. A Szolgáltató megtagadhatja az áru szerződésszerűvé tételét, ha a kijavítás, illetve a kicserélés lehetetlen, vagy ha az aránytalan többletköltséget eredményezne a Szolgáltatónak, figyelembe véve valamennyi körülményt, ideértve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát.


A fogyasztó akkor is jogosult - a szerződésszegés súlyához igazodva - az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha


a) a Szolgáltató nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem teljesítette vagy a Szolgáltató saját költségére nem biztosította a kicserélt áru visszavételét vagy megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét;

b) ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a vállalkozás megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét;


c) a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy

d) a vállalkozás nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a vállalkozás észszerű határidőn belül vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.


9. Ha a fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, a vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.


10. Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor a fogyasztó közölte a hibát a Szolgáltatóval.


11. A fogyasztónak az árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátania.


12. A Szolgáltatónak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét.


13. Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott árunak csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a fogyasztó az adásvételi szerződést csak a hibás áru tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is megszüntetheti, ha a fogyasztótól nem várható el ésszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg.


Ha a fogyasztó az adásvételi szerződést teljes egészében vagy – az előző bekezdés szerint - az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgy


a) a fogyasztónak a Szolgáltató költségére vissza kell küldenie a Szolgáltatónak az érintett árut; és

b) a Szolgáltatónak haladéktalanul vissza kell térítenie a fogyasztó részére az érintett áru vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.


14. A jótállás a vásárolt termék átadásától kezdődik és a termék leírásban vagy a jelen jótállási jegyen feltűntetett ideig tart. A jótállási idő és a jótálással kapcsolatos kikötések a vásárló a fogyasztói törvény által meghatározott jogainak megfelel és azt nem korlátozza.


15. A jótállási igényt a jótállási jegy vagy a vásárlást hitelt érdemlő igazolásával lehet kérvényezni. Kérjük ezeket a dokumentumokat őrizzék meg.


Cégünk a jótállási igényeket a lehető leggyorsabban, 15 napon belül próbálja elvégezni, ha rajtunk kívülálló okok ezt nem hátráltatják. A jótállási idő meghosszabbodik azzal az idővel amíg a vásárló nem tudja a terméket rendeltetés- szerűen használni a termék sérüléséből kifolyólag.


16. A jótállást az üzleteinkben, illetve a márkaszervízekben is érvényesíteni lehet. A jótállási igényt a termék sérülése esetén a lehetőségekhez képest leggyorsabban kell érvényesíteni. A jótállási igény érvényesítését jegyzőkönyvbe vesszük fel melynek másolatát a vásárló megkapja.


A jótállást a márkaszervíz kizárólag érvényes jótállási jegy alapján tudja elvégezni. A jótállási jegy bármilyen módosítása, információ hozzáadása vagy elvétele a jótállás azonnali megszűnését vonja maga után. Ha a jótállási jegy nem szabályosan lett kiállítva az nem érinti az eladó jótállási kötelezettségeit.


17. A jótállási igény nem érvényesíthető, az alábbi esetekben:
- Ha a sérülés nem rendeltetésszerű használatból fakad (ütés, karcolás, kopás). Kérjük tekintse meg ezen weboldal alján az ékszer ápolási szabályokat.
- Az álltalános mindennapi használatból fakadó kopás után nem lehet jótállást érvényesíteni.
- Ha a terméket nem a jelen jótállási jegyen meghatározott helyeken próbálja javíttatni vagy bárminemű változtatást végezni.


- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,


- elemi kár, természeti csapás okozta


KIJAVÍTÁSI IGÉNY TELJESÍTÉSE


Az első kijavítás esetén kitöltendő!


Az első kijavítás iránti igény bejelentésének időpontja:


Az első kijavításra történő átvételnek az időpontja:
Hiba oka:


Az első alkalommal történő kijavítás módja:


A termék fogyasztó részére történő visszaadásának időpontja:


A második kijavítás esetén kitöltendő!


A második kijavítás iránti igény bejelentésének időpontja:


A második kijavításra történő átvételnek az időpontja:


Hiba oka:


A második alkalommal történő kijavítás módja:


A termék fogyasztó részére történő visszaadásának időpontja:


A harmadik kijavítás esetén kitöltendő!


A harmadik kijavítás iránti igény bejelentésének időpontja:


A harmadik kijavításra történő átvételnek az időpontja:


Hiba oka:


A harmadik alkalommal történő kijavítás módja:


A termék fogyasztó részére történő visszaadásának időpontja:


KICSERÉLÉS IRÁNTI IGÉNY TELJESÍTÉSE VAGY A VÉTELÁR VISSZATÉRÍTÉSE


a) A termék kicserélése megtörtént


b) A termék vételárának visszatérítése megtörtént